1. Introducció i dades de la companyia

El present es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de www.travessiacatalunyanedant.cat, titularitat de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN, associació inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número de registre 53430, data de resolució: 16/06/2014, Secció 1ª del Registre d’Associacions, amb domicili a carrer Galicia núm. 2, 2º 2ª, 08015, Badalona (Barcelona), amb NIF número G66226143

Per comunicar-se amb ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN de forma directa i efectiva, l’Usuari podrà adreçar-se al correu electrònic:  natacio.bdn@gmail.com

2. Condicions generals d’ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc Web www.travessiacatalunyanedant.cat estan subjectes a les presents Condicions Generals.

3. Condicions Generals i la seva acceptació

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’accés i la utilització de la web www.travessiacatalunyanedant.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”), incloent els continguts entenent per tals els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, (d’ara endavant, “els Continguts”) i els serveis (d’ara endavant, “els Serveis”) que ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN posa a la disposició dels usuaris del Lloc Web.

L’accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) i comporta l’acceptació de les Condicions Generals en l’última versió publicada per ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN en el Lloc Web en el moment en el qual l’Usuari accedeixi als mateixos, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els Serveis i/o Continguts oferts pel Lloc Web.

Les presents Condicions Generals no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i/o eines oferts a través del Lloc Web, se sotmetin a unes condicions particulars, en aquest cas, es posaran a la disposició de l’Usuari.

4. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’accés als Continguts i tots els Serveis oferts per ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN a través del seu Lloc Web, mitjançant els quals es posa a la disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN, o les empreses del grup empresarial al qual pertany. No obstant això, ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

5. Condicions d’accés i utilització dels Serveis

5.1. Accés

L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per www.travessiacatalunyanedant.cat té caràcter gratuït per als Usuaris.

5.2. Menors d’edat

Per fer ús dels Serveis els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets Continguts i Serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l’accés a Continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infalibles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

5.3. Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

e) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;

f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;

g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

h) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;

i) violi els secrets empresarials de tercers;

j) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

k) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN o de tercers;

l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

m) constitueixi, en el seu cas, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

o) provoqui per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

p) contingui etiquetes HTML diferents d’aquelles expressament autoritzades per ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN.

6. Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut de les presents Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Serveis i l’accés als Continguts.

7. Exclusió de garanties i de responsabilitat

7.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc Web i dels Serveis

7.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc Web i dels Serveis. ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN tampoc garanteix la utilitat del Lloc Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc Web i als Serveis, a la fal·libilitat del Lloc Web i dels Serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

7.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

7.2.1. Qualitat

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

7.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

a) L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts;

b) empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts;

c) La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts;

d) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts;

e) La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts;

f) L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d’o amb motiu de l’accés als Continguts;

g) Els vicis i defectes de tota classe dels Continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del Lloc Web o dels Serveis.

7.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts.

7.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del Lloc Web

El Lloc Web posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre d’altres, links, bàners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca en el Lloc Web té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d’Internet que els seus continguts puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inadequats per altres motius. En el cas que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment mitjançant notificació a ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN l’adreça indicada en el present Avís Legal.

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no ofereix ni comercialitza per ella mateixa ni a través d’un tercer la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni els fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats.

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a:

a) El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Enllaçats;

b) El manteniment de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats;

c) La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats;

d) La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats, en aquests terminis i amb el mateix abast disposat en la condició general 9.2 i 9.3 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través del Lloc Web.

7.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN no garanteix que els Usuaris utilitzin el Lloc Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, en el seu cas, amb les Condicions Particulars que resultin d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN tampoc té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització dels Serveis i dels Continguts per part dels Usuaris o que puguin deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres usuaris sobre ells mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc Web.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Lloc Web i els diferents elements que ho integren, tals com a bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o altres qualssevol, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos en els quals estigui legalment permès o intervingui autorització expressa i per escrit de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts disponibles a través del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o tractar d’eludir qualssevol de les mesures tecnològiques adoptades per ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN per restringir actes que no disposin de l’autorització de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc Web. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin de titularitat de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN o de tercers.

9. Política de privacitat

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN l’informa que s’inclouran en un fitxer de la nostra responsabilitat degudament enregistrat. Les finalitats del tractament són gestionar la seva participació en les travessies, informar-li de futures competicions, i la publicació de les eventuals fotografies o vídeos que es puguin tomar durant la travessia i entrega de premis. Vostè coneix i accepta expressament que la seva imatge es pugui comunicar públicament a través del lloc web www.travessiacatalunyanedant.cat i en les següents xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/TCNAiguesObertes

Twitter: https://twitter.com/CatalunyaNedant

Flickr: https://www.flickr.com/photos/119498917@N03/

Addicionalment, si selecciona la corresponent casella, les seves dades seran utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic.

Mitjançant l’enviament de les seves dades presta el consentiment exprés pel tractament de les seves dades d’acord a les finalitats abans indicades.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició enviant una comunicació postal adjuntant fotocòpia de DNI (per identificar-lo correctament) a la següent adreça: Carrer Galicia núm. 2, 2º 2ª, 08015, Badalona (Barcelona), o bé enviant un correu electrònic adjuntant escanneig de DNI a l’adreça:  natacio.bdn@gmail.com

 

10. Política de cookies

Les “cookies” són petits arxius de text que s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari quan visita llocs web. La seva utilització és molt útil perquè aquests llocs funcionin d’una manera més eficient: per exemple, si un usuari selecciona el seu idioma preferit en la “home”, el lloc web recordarà aquesta preferència i l’usuari podrà continuar navegant pel lloc web en l’idioma triat.

Les cookies poden dividir-se entre “cookie d’origen” i “cookie de tercers”:

• “cookie d’origen”: creada pel responsable del tractament de dades que opera el Lloc Web, en el present cas ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN com a titular del lloc web www.travessiacatalunyanedant.cat

• “cookie de tercers”: creada per responsables del tractament de dades que no operen el lloc web visitat per l’usuari, és a dir, terceres empreses alienes a ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN

El Lloc Web de ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN utilitza les següents “cookies”:

Cookie Finalitat Duració de la “cookie
Flickr(cookie de tercers) S’utilitza per mostrar les fotografies del nostre compte a Flickr Expira als 24 mesos
Yahoo(cookie de tercers) Cookie de yahoo.com per mostrar la galeria de flickr.com. Expira als 24 mesos
Google Analytics(cookie de tercers) Anàlisi de perfils d’usuaris, medició de dades de tràfic. Google controla els temps d’expiració d’aquestes cookies, normalment expiren al mes.

 

ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN entén que mitjançant la navegació de l’usuari a través del Lloc Web ha estat informat i accepta la instal·lació de les anteriors “cookies” en el seu ordinador.

De totes maneres, l’usuari sempre podrà personalitzar l’ús de “cookies”, així com impedir la recopilació de “cookies” modificant les opcions del navegador del propi usuari, entre els més comuns:

• Firefox: Opcions\Privacitat\Rastrejament  indicar els llocs web que no desitjo ser rastrejat

• Chrome: Menú de Chrome\Configuració\Mostrar opcions avançades\Privacitat\Configuració del contingut\Cookies\bloquejar cookies de forma predeterminada

• Safari: Preferències\Privacitat\Bloquejar Cookies

• Explorer: Eines\Opcions d’Internet\Privacitat\Configuració mogui el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les cookies o totalment cap avall per permetre totes les cookies i, a continuació, faci clic a Acceptar.

En bloquejar completament les “cookies”, pot impedir que certs llocs web es mostrin correctament.

 

11. Legislació aplicable i fur

Les relacions establertes entre l’Usuari i ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN es regiran per la legislació espanyola. No obstant això, els casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’Usuari i ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.